Deckakte

Deckrüde: Shangani Mufaro

2017

Tamu na sassy: Chigani Falami Nayla of Joana

9 Welpen

(5 Mädchen, 4 Rüden)


Ajamu

2018                      Sahwira: Madahiro Ranzi Rudisha                     12 Welpen (7 Mädchen, 5 Rüden)